Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN NGHE
Lost in the Rain. (1)_______ am wet, said Bat. And I am lost. I must (2)_______ a dry place. I must find a safe place. So (3)_______ flew and flew. He looked all around. The wind was (4)_______. The rain was wet. Bat did not see a dry (5)_______. He did not see a safe place. Then Bat saw (6)_______. It was big and red. It was a barn. Bat (7)_______ to the roof. He went over the side. He hung (8)_______ his toes. He looked for a way to get in. Then Bat saw a hole. It was little. But so was

ĐIỀN TỪ BẠN NGHE ĐƯỢC VÀO CHỖ TRỐNG

No 1:
No 2:
No 3:
No 4:
No 5:
No 6:
No 7:
No 8:


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!